Gratis verzending wereldwijd

Article 1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende termen als volgt gedefinieerd:

ADL: de rechtspersoon als omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Het Contract: een overeenkomst die tussen ADL en de Klant wordt gesloten zowel indien er sprake is van directe verkoop als wel verkoop op afstand (in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand) van producten, digitale inhoud en/of diensten;

Bedenktijd: de periode van 14 dagen na het sluiten van het Contract waarin de Klant gebruik mag maken van zijn herroepingsrecht;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: Kalenderdag

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Herroepingsrecht: de optie van de Klant om het Contract te herroepen binnen de Bedenktijd;

Standaard Formulier voor Herroeping: het standaardformulier voor de herroeping van een Contract gebaseerd op het Europese standaardformulier en bijgevoegd als Appendix 2.

Article 2. Anchor Dive Lights

De contractspartij van de kant van ADL is afhankelijk van de plaats waar de producten (digitale content of services) geleverd zullen worden:

Voor leveringen binnen het Verenigd Koningrijk en Ireland en de rest van de wereld (exclusief Europa):

Anchor Dive Lights

Anchor Creative Technologies Ltd Company house registration: 616359

Address: An Grianan
Golf Course Road
Cornagill
Letterkenny F92 AXP6
Co. Donegal
Ierland

E-mail: orders@anchordivelights.com

Voor levering in Europa (exclusief UK en Ierland):

Anchor Diving B.V.

Kamer van Koophandel nr: 74162918

Address: A. Hofmanweg 1A
2031 BH Haarlem
Nederland

E-mail: diver@archordiving.nl

Article 3. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ADL aan de Klant en op elk contract gesloten tussen ADL en de Klant onafhankelijk of deze tot stand is gekomen via elektronische weg of anders.
 2. ADL zal de Klant deze AV gratis overleggen bij het aanbod. Deze AV kunnen ook gevonden worden op en gedownload worden van de website van ADL www.archordivelights.com.
 3. ADL is gerechtigd deze AV van tijd tot tijd te wijzigen.
Article 4. Het Contract
 1. Het aanbod bevat een volledige en accurate omschrijving van de producten, de digitale inhoud of de service die wordt aangeboden alsmede de geldigheidsduur van het aanbod. Ook zullen de rechten en plichten van de Klant na het accepteren van het aanbod duidelijk zijn omschreven. Specifieke voorwaarden die van toepassing zijn zullen genoemd worden in het aanbod. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ADL niet.
 2. Het Contract tussen de Klant en ADL zal ingaan op het moment dat de Klant het aanbod heeft geaccepteerd en zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. ADL zal de Klant zo spoedig mogelijk nadat deze het aanbod heeft geaccepteerd een bevestiging van deze acceptatie sturen. Totdat de Klant deze bevestiging van acceptatie heeft ontvangen kan hij het Contract ontbinden.
 4. Wanneer het Contract op afstand wordt afgesloten (elektronisch) zal ADL passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor het veilig versturen van data en een veilige web-omgeving. Wanneer de Klant elektronisch kan betalen zal ADL passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. ADL kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van het Contract. Indien ADL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om het Contract niet aan te gaan, is ADL gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Article 5. De Prijs
 1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod zullen de prijzen van de aangeboden producten en/of service niet worden verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wijzigingen van de BTW-tarieven.
 2. Alle prijzen opgenomen in het aanbod zijn inclusief BTW.
Article 6. Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen in het Contract of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van het Contract. In geval van een Contract tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van het Contract heeft ontvangen.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ADL te melden.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ADL is gewezen op de te late betaling en ADL de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ADL gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
Article 7. Levering
 1. ADL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan ADL als zodanig kenbaar heeft gemaakt.
 3. ADL zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om het Contract zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal ADL het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ADL tot het moment van bezorging aan de Klant.
Article 8. Nakoming van de overeenkomst en standaard garantie
 1. ADL garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan het Contract, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. ADL garandeert verder dat de lampkoppen, batterijen en accucilinders zullen werken volgens de specificaties van het betreffende product voor een periode van een jaar, onder de voorwaarde dan betreffende producten gebruikt worden volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
 3. Uitgesloten van de garantie is slijtage door normaal gebruik en schade als gevolg van lekkage.
Article 9. Extra Garantie
 1. De Klant kan zijn product registreren op de website van ADL en zal dan een jaar extra garantie krijgen op de lampkoppen en accucilinders, onder de voorwaarde dat de betreffende producten gebruikt worden volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Om in aanmerking te komen voor de extra garantie dient de Klant het product binnen 1 maand na aankoop te registreren.
 2. Uitgesloten van de garantie is slijtage door normaal gebruik en schade als gevolg van lekkage.
Article 10. Herroepingsrecht
 1. Gedurende de Bedenktijd heeft de Klant het recht om zich zonder opgaaf van redenen terug te trekken van het Contract. ADL mag de Klant naar zijn redenen vragen maar de Klant is niet verplicht deze te geven.
 2. De Bedenktijd voor producten begint:
  • op de dag dat het product door de Klant, of een derde partij die daartoe door hem vooraf is aangewezen, niet zijnde een vervoerder, ontvangen is; of
  • wanneer de Klant gelijktijdig verschillende producten heeft besteld: op de dag dat de Klant, of een derde partij die daartoe door hem vooraf is aangewezen, het laatste product van de betreffende order heeft ontvangen. ADL mag een order voor verschillende producten met verschillende afleverdata weigeren mits hij de Klant daarover duidelijk informeert voorafgaand aan het order proces;
  • wanneer de levering van een product bestaat uit diverse leveringen of gedeeltelijke leveringen: op de dag dat de Klant, of een derde partij die daartoe door hem vooraf is aangewezen, de laatste levering of deellevering heeft ontvangen.
 3. De Bedenktijd voor diensten en digitale content, die niet is geleverd op een fysieke data drager, start op de dag nadat het Contract is overeengekomen.
Article 11. Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Article 12. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan
 1. Als de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping, zoals aangehecht aan deze Algemene Voorwaarden, aan ADL.
 2. De Klant zal het product zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terugsturen aan ADL.
 3. De Klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ADL verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product, tenzij ADL specifiek aangeeft de kosten te zullen dragen.
Article 13. ADL’s verplichtingen bij herroeping
 1. ADL zal onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping aan de Klant sturen.
 2. ADL zal alle bedragen betaald door de Klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag volgend op de dag dat de Klant melding heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht gebruik te maken. ADL mag wachten met terugbetalen tot hij het product retour heeft ontvangen.
 3. ADL gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
Article 14. Uitsluiting van het herroepingsrecht

De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en ADL aan de Klant heeft medegedeeld dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ADL de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 2. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. Verzegelde producten die, onder meer, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  • ADL aan de Klant heeft medegedeeld dat hij zijn herroepingsrecht verliest.
Article 15. Klachtenprocedure
 1. Gebreken aan het product of klachten over diensten of digitale content moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ADL.
 2. ADL zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht antwoorden.
 3. Als een klacht niet binnen een redelijk termijn, of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht, in onderling overleg tussen ADL en de Klant opgelost kan worden dan is er sprake van een geschil en deze zal volgens de regels van geschillenoplossing worden behandeld.
Article 16. Geschillen
 1. De Contracten gesloten tussen ADL en de Klant met een leveringsadres in Ierland het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld (exclusief Europa) zullen uitsluitend worden beheerst door het Ierse recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Donegal, Ierse Republiek.
 2. Contracten gesloten tussen ADL en de Klant met een leveringsadres in Europe (exclusief Ierland en het Verenigd Koninkrijk) zullen uitsluitend worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.
Appendix 1: Download de Algemene Voorwaarden

Download

Appendix 2: Standaard formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugsturen wanneer u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht volgens artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Download het formulier hier:

Download

of

Vul het formulier online in:

Hierbij informeer ik u dat ik gebruik wil maken van mijn herroepingsrecht met betrekking tot de volgende producten:

  Name*
  Email*

  Address*

  Order No.*

  Ordered on*

  Product*

  [acrepeater acrepeater-496]

  [/acrepeater]
  Seria No.

  Service Spec.

  *required fields

  You will receive a confirmation of your withdrawal per email.

  Please print this email and included in your return-shipment.